Zhejiang Hengsheng Dyeing and Finishing Co., Ltd.

Address:East of China National Textile City, Xucun, Haining, Zhejiang

Warp Knitting Department 1  Fengzhangjun  Tel:0086-573-87583177Yarn Twisting Department 1  Daiguanxing Tel:0086-573-87583129
Warp Knitting Department 1  Xurun Tel:0086573-87635850Yarn Twisting Department 2  Shenboliang Tel:0086-573-87583200
Warp Knitting Department 3  Shenqun Tel:0086-573-87589836Fabric Home Textiles  Wuzhilong Tel:0086-573-87583105
Tube Dyeing Department 1  Fansengseng Tel:0086-573-87583121Fabric (elastic)  Zhuangshaoyong Tel:0086-573-87583131
Tube Dyeing Department 2  Zhangjunliang Tel:0086-573-87583198Fabric (spinning lint)  Zhaoyougeng Tel:0086-573-87583108
Hengqun Trading  Gehaihua Tel:0086-573-87583151
  • HR
  • Tel:0086-573-87518675

  • Fax:0086-573-87583106

  • E-mail:wed@hzhsyr.com


Business Department
Qiangeng:+86-13506737083Chenhaiming:+86-18968091837

Zhangjunliang:+86-18067075888

Zhouyukang:+86-15988330298
Gehaihua:+86-13968074689Sunxiuwen:+86-18626867157
Shenxianggeng:+86-13968085147Zhoulibing:+86-15088780296
Xuxiuying:+86-13588310168Wuzhiqiu:+86-13738163344
Yuyuehong:+86-13868065377Gaoguowang:+86-18968087089
Shaoguoliang:+86-15988233638Zhaoxiangyang:+86-13587375097
Zhangbiwu:+86-13606539520Shuiweiyun:+86-18267384497
Wangyongshui:+86-18858587729Yangdajiang:+86-18601781109

Message

Leave us a message, we will provide you with the best solution
  • Name:
  • Tel:
  • E-mail:
  • Content:

captchaUnclear, Change another one

* Fill in the form carefully, please wait patiently for the staff to reply.
Zhejiang Hengsheng Dyeing and Finishing Co., Ltd.